äktenskapsförord

äktenskapsförord, är ett skriftligt avtal mellan trolovade eller äkta makar, genom vilket giftorätten helt eller delvis utesluts i egendom, som någondera av dem redan äger eller senare under äktenskapet förvärvar. Genom ett senare ä. kan giftorätt införas på nytt i egendom varur giftorätten tidigare uteslutits. Ett ä. är en formbunden skriftlig handling som skall dateras, undertecknas och bevittnas av två ojäviga vittnen. För att bli gällande skall ä. registreras hos magistraten. Äktenskapsförordet kan lämnas in för registrering till vilken magistrat som helst. Gåva mellan trolovade kan före äktenskapet överlåtas med begagnande av formen för ä. - Dessa regler gäller även mellan parter i ett registrerat partnerskap.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 04.05.2009