äktenskapshinder

äktenskapshinder, lagliga hinder mot ingående av äktenskap eller partnerskap. Ä. är enligt finländsk rätt 1) ålder under 18 år; 2) om endera parten ännu är gift eller i registrerat partnerskap. Den som är under 18 år kan ingå äktenskap, dock ej partnerskap, med justitieministeriets tillstånd. Ä. är också 3) mellan barn och föräldrar samt mellan syskon och halsyskon; 4) då den ena av dem som ämnar ingå äktenskap är avkomling till den andras bror eller syster (t.ex. morbror och systerdotter); 5) mellan adoptivbarn och adoptivförälder. - I fallen under punkterna 4-5 är äktenskap tillåtet med justitieministeriets tillstånd.

Sjukdom är inte hinder för äktenskap eller partnerskap. Äktenskapshindren prövas av magistratens s.k. hindersprövning. Hindersprövning kan också ske hos den församling i den evangelisk- lutherska kyrkan eller i det ortodoxa kyrkosamfundet där någondera av de förlovade är medlem.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 04.05.2009