hackspettar

hackspettar (Picidae). I Finland finns sju arter, störst är spillkråkan (Dryocopus martius), som förekommer i hela landet med undantag av Fjällappland (ca 11 000 par, 1998). Större hackspetten (Dendrocopos major) är allmän i hela landet upp till Lappland (upp till 300 000 par). Vitryggiga hackspetten (Dendrocopos leucotos) förekommer i landets s. del, främst i insjötrakter med gammal bland- och lövskog. Den är akut utrotningshotad i Finland och beståndet omfattar bara 15-30 häckande par. Mindre hackspetten (Dendrocopos minor) häckar sparsamt i fuktiga löv- och strandskogar i nästan hela landet (ca 5 000 par). Tretåiga hackspetten (Picoides tridactylus) finns i barrskog i landets n. hälft, men påträffas om vintern i s. (minst 15 000 par). I s. Finland förekommer också gråspetten (Picus canus) fåtaligt häckande i blandskog (ca 2 000 par). Gröngölingen (Picus viridis) har några gånger observerats i vårt land. Göktytan (Jynx torquilla), som avviker mycket från de övriga h., häckar tämligen sparsamt i blandskog och parker ända till mell. Lappland (ca 25 000 par).

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import