hönsfåglar

hönsfåglar (Galliformes). Vanligast är orren (Tetrao tetrix), som finns i hela landet utom nordligaste Lappland. Tjädern (Tetrao urogallus) och järpen (Bonasa bonasia) häckar i hela landet utom i nordligaste Lappland (tjädern finns inte heller på Åland). Dalripan (Lagopus lagopus) förekommer i mell. och n. Finland, fjällripan (Lagopus mutus) endast i n. Lappland. Rapphönan (Perdix perdix) finns i s. och mell. Finland, men beståndet har avtagit mycket starkt. Den inplanterade fasanen är vanlig i s. Finlands odlingsbygder. Vakteln (Coturnix coturnix) betraktas som tillfällig, men några par torde årligen häcka i landet.

Skogshönsfåglarnas antal har sedan gammalt varierat kraftigt periodvis, men sedan 1940-t. har trenden särskilt för tjäderns del varit klart sjunkande. Antalet tjädrar anses sålunda ha halverats på 50 år. De häckande bestånden uppskattades år 1998 som följer: orre ca 300 000 par, tjäder ca 140 000 par och järpe ca 250 000 par.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import