lysning

lysning till äktenskap. Lysning har som institution mycket gamla anor. Meningen med detta förfarande har varit att undersöka om det föreligger några hinder för ingående av äktenskap genom att för allmänheten kungöra att två personer ämnar ingå äktenskap. Inom kyrkan utfärdades lysning av kyrkoherden. För den som ämnade ingå borgerligt äktenskap utfärdades lysning av häradshövdingen på landet eller av magistraten. Lysning begärdes hos lysningsmyndigheten på den ort där kvinnan var skriven. För den som ämnade ingå kyrklig vigsel kungjordes lysning i kyrkan i den församling till vilken kvinnan hörde och anslogs samma dag på anslagstavlan för en tid av sju dagar. Lysning till borgerlig vigsel skulle likaså vara anslagen under samma tid på anslagstavlan i den kommun där kvinnan var skriven. Den som hade blivit förelyst fick inte utan tillstånd av presidenten få ny lysning förrän sex månader förflutit.

Numera används termen prövning av hinder mot äktenskap (hindersprövning). Prövning av hinder utförs antingen av magistraten eller hos den församling i den evangelisk-lutherska kyrkan eller i den ortodoxa kyrkan där de förlovade eller den ena av dem är medlem. De förlovade skall tillsammans begära hindersprövning och till den som utför prövning av hinder lämna en skriftlig försäkran om att det inte föreligger något hinder för dem att ingå äktenskap. De förlovade skall dessutom skriftligen uppge om de tidigare har ingått äktenskap eller låtit registrera partnerskap. Framgår det inte av de uppgifter som den som utför hindersprövningen har till sitt förfogande att det tidigare äktenskapet eller registrerade partnerskapet har upplösts, skall den förlovade uppvisa ett intyg. Om den som utför prövning av hinder mot äktenskap finner att det inte föreligger något i lag stadgat hinder mot äktenskapet, skall han utfärda ett intyg om detta. Intyg får utfärdas tidigast den sjunde dagen från det hindersprövningen begärdes och är i kraft fyra månader. Intyget får dock utfärdas tidigare, om det föreligger vägande skäl. Prövning av hinder sker med användning av de uppgifter om de förlovade som fås ur befolkningsdatasystemet eller med uppgifter som skall införskaffas av den som har tillgång till dem. (Gunnar Grönblom)
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
äktenskap, lysningar, äktenskapshinder
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 20.06.2023