religionsvetenskap

religionsvetenskap (fi. uskontotiede, ty. Religionswissenschaft, eng. Comparative religion eller ibland Science of religion), akademisk undervisnings- och forskningsgren, som studerar världens religioner i historia och nutid. Från r. undantas vanligen de teologiska disciplinerna vilka studerar kristendomens heliga skrifter, kyrkohistoria, systematisk teologi och praktisk teologi.

R. växte fram som en självständig disciplin mot slutet av 1800-t. Det var upptäckten av de indiska religionerna vid sidan av alla övriga asiatiska, afrikanska och amerikanska trosföreställningar som tvingade fram ett systematiskt studium av dessa religionsformer. Idag är r. (i Norden ofta religionshistoria) ett omfattande forskningsämne som är företrätt vid många universitet världen över. Vid sidan av det historiska studiet av religionerna intresserar sig r. för antropologiska frågeställningar och religionspsykologiska samt religionssociologiska sådana, ofta med fokus på samtida religioner.

Finlands första professur i r. (tidigare religionshistoria) initierades vid Åbo Akademi 1959 i samband med att Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning grundades. Donnerska institutet upprätthåller ett stort bibliotek som möjliggör religionsvetenskaplig forskning på bred bas i Finland. Undervisningen i r. inleddes 1962 och har fortsatt sedan dess med ständigt ökande studentunderlag. Idag finns ämnet som självständigt ämne vid den humanistiska fakulteten och vid den teologiska men med samma undervisningspersonal. De som studerar r. blir ofta religionslärare i skolorna eller kulturarbetare på många olika håll i samhället.

I samband med att Åbo Akademi helt övertogs av staten 1981 överfördes professuren från det privata Donnerska institutets budget (upprätthålls av Stiftelsen för Åbo Akademi) till den humanistiska fakultetens. Vid Åbo universitet inrättades en professur i ämnet 1963 och ganska snart därefter vid Helsingfors universitet, som idag har två professurer i ämnet. Vid Joensuu universitet finns också en befattning med liknande inriktning. På nationell nivå samarbetar forskarna i r. i Religionsvetenskapliga sällskapet i Finland (Suomen uskontotieteen seura, Hfrs, gr. 1963), medlemsorganisation i Vetenskapliga samfundens delegation, och på europeiskt plan i European association for the study of religions samt internationellt i International association for the history of religions. Religionsvetenskapliga sällskapet i Finland utger den nordiska tidskriften Temenos. (N.G. Holm, Religionshistoria, artikel i Åbo Akademi 1918-1993, Forskning och institutioner II, 1993; P. Suojanen, Uskontotieteen portailla, 2000; T. Sjöblom/T. Utriainen, Mikä ihmeen uskonto?, 2004) (Nils G. Holm)
Aktörer
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
religionsvetenskap
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 13.06.2017 av Import