skogens mångbruk

skogens mångbruk. Skogen har traditionellt haft många funktioner. I äldre tider samlade man i skogen t.ex. bär och svamp. Man jagade och man fiskade i skogssjöar och - bäckar. Skogsmarken utnyttjades därtill för skogsbete och svedjebruk och den gav virkestäkt för husbehov. Skogsprodukter för avsalu var först vilt och senare pottaska, tjära, träkol, skogsbär och virke. Människan har från början varit mycket beroende av skogens olika skyddsfunktioner och lärt sig att utnyttja dem. Skogsbruket var förr alltså mycket mångsidigt.

Med industrialismens framväxt blev skogsbrukets allt behärskande mål att producera och leverera råvara till skogsindustrin. Men industrialiseringen och urbaniseringen ställde också på skogarna många nya krav som ofta stod mer eller mindre i diametral motsats till behovet att öka virkesproduktionen. I denna konfliktsituation uppstod begreppet s. i modern mening.

Mångbruket grundar sig på skogens förmåga att producera många och olikartade materiella varor och immateriella tjänster, som tillfredsställer mänskliga behov. Man måste därför planera, vårda och utnyttja skogar så, att den önskade (optimala) kombinationen av skogens nyttigheter kan förverkligas. I mångbruket används skogen och skogsmarken samtidigt för flera olika ändamål, och det är den totala produktionen som skall optimeras.

Skogens nyttigheter och deras betydelse växlar med årstiden och med hänsyn till olika orter och regioner. I Finland är skogens viktigaste nyttjandeformer följande: virkesproduktion, jakt förenad med viltvård, bär- och svampplockning samt samlande av prydnadslav och andra nyttoväxter, renskötsel och annan husdjursskötsel, rekreation och skogarnas användning som skyddsskogar, t.ex. på skogsgränsområden, i skärgården och i urbana miljöer; mångbruket hör därtill nära ihop med landskapsvård och naturskydd. I ekonomiskt hänseende är timmeravverkningen utan tvivel viktigast, men skogen spelar både regionalt och lokalt en betydande roll även för rekreation och turism, renskötsel, plockning av bär, svamp och renlav samt för produktionen av vilt. De viktigaste mångbruksområdena i Finland är Lappland, skärgården och de skogar som är belägna i närheten av de största städerna. 2004 beräknades värdet av julgransförsäljningen vara 7 milj €, av viltet 67 milj. €, renskötseln 11,3 milj. €, bärförsäljningen 8,7 milj. €, bär för hushåll 53,8 milj. €, svampförsäljningen 1,7 milj. € samt svamp för hushåll 13,5 milj. €. (S-E. Åström, Natur och byte: ekologiska synpunkter på Finlands ekonomiska historia, 1978; Metsä huutaa, red. R. Launis m.fl., 1984; Metsän eri käyttömuotojen arvottaminen ja yhteensovittaminen, red. J. Kangas/A. Kokko, 2001; L. Lehtinen, Min skog full av liv, 2002; Luonnosta virkistystä ja hyvinvointia, red. T. Sievänen, 2002) (Olli Saastamoinen)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, skogsbruk, skogar, skogsindustri, mångbruk
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 20.02.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 07.06.2017 av Import