skogslagstiftning

skogslagstiftning. De viktigaste lagarna med anknytning till skogsbruket är skogslagen av 1996 som avser att främja skogarnas hållbara ekonomiska, ekologiska och sociala bruk med bevarandet av mångfalden, lagen om skogscentraler och Skogsbrukets utvecklingscentral (1995), lagen om skogsvårdsföreningar (1998), lagen om samfällda skogar (2003), lagen om handel med skogsodlingsmaterial (2002), ödemarkslagen 1991, naturskyddslagen (1996, ändringar 2004), lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1996), statsrådets beslut om skyddsskogarna (1998), lagen om virkesmätning (1991) och lagen om bekämpandet av insekt- och svampskador i skog (1991). (Metsäpolitiikka valinkauhassa, red. M. Palo/E. Hellström, 1993; P. Ollonqvist, Metsäpolitiikka ja sen tekijät: pitkä linja 1928-1997, 1998; P. Lähteenoja, Metsäpolitiikka ja verotus, 2000; M-L. Niskala, Metsätalouden säädökset 2003, 2003) (Max. Hagman)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
lagstiftning, skogsindustri, skogslag
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 07.06.2017 av Import