stöld

stöld, olovligt tillgrepp av annans egendom, bestraffas enligt strafflagen med fängelse i högst ett år och sex månader eller med böter. Om stölden, med beaktande av den tillgripna egendomens värde eller andra omständigheter i samband med brottet, bör anses ringa, föreligger snatteri som bestraffas med böter. S. kan under vissa i lagen nämnda förutsättningar anses som grov, bl.a. om föremålet för s. är av synnerligen stort värde, om gärningen åsamkar den drabbade, med beaktande av hans förhållanden, synnerligen kännbar skada, eller om gärningen begås genom utnyttjande av den drabbades hjälplöshet eller nöd. Straffet för grov stöld är numera maximalt fyra års fängelse. En betydande lindring i straffsatserna för s. skedde genom en lagändring 1972. Samtidigt upphävdes regeln att s. med inbrott alltid skulle anses som grov.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
stöld
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.06.2017 av Import