testamente

testamente, en persons sista vilja som innefattar ett förordnande om hur man skall förfara med hans kvarlåtenskap efter hans död. Testamentsrätten i svenska riket reglerades fram till 1686 av knapphändiga och ofullständiga medeltida stadganden, som ingått främst i Magnus Erikssons landslag och Magnus Erikssons stadslag från mitten av 1300-t. Detta år utfärdade Karl XI den testamentsstadga, på vilken bestämmelserna om t. i ärvdabalken 1734 års lag i stort sett grundade sig. Stadgans starkt föråldrade regler blev i Finland föremål för en genomgripande reform genom lagar från 1951 och 1953; dessa upphävdes i sin tur av ärvdabalken, som trädde i kraft 1966.

Testamente får göras av den som fyllt 18 år, i undantagsfall även av yngre personer. Personen kallas i lagen testator. Det skall upprättas skriftligen i två vittnens samtidiga närvaro. I undantagsfall är ett s.k. nödfallstestamente giltigt, om det antingen gjorts muntligt eller skriftligt utan vittnen. Den som vill göra sin rätt gällande enligt testamente (testamentstagaren) skall efter testators död delge eventuella arvingar testamentet genom stämningsman eller på annat sätt bevisligen. Arvingarna har rätt att på i lagen nämnda grunder framställa klander inom sex månader från delgivningen. Testamente kan klandras t.ex. på den grund att det inte har uppgjorts i laga form eller att testator varit sinnessjuk.

Rätten att testamentera inskränks i första hand av reglerna om bröstarvingars laglott, vilken utgör hälften av den arvslott som enligt laga arvsföljd (arvslagstiftning) tillkommer dem. Om bröstarvinge finns, kan man således inte genom testamente ge bort mer än hälften av kvarlåtenskapen. Mellan barnlösa makar upprättas ofta s.k. inbördes testamente, vari stadgas att den efterlevande skall erhålla eller disponera över den avlidnas kvarlåtenskap. I ett sådant fall kan man även förordna om vem egendomen skall tillfalla efter bägge testatorernas död. Dessutom kan man i ett testamente förordna om att någon i egenskap av testamentsexekutor skall handha boutredningen efter testator.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
rättshistoria, arv, testamente
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 27.10.2010
Uppdaterat 01.06.2017