transsexuella

transsexuella. En transsexuell person har en permanent upplevelse av att biologiskt tillhöra det motsatta könet. Inom medicinen ses transsexualitet som en psykisk störning som innebär en störning i könsidentiteten. Transsexualitet är i allmänhet ett bestående tillstånd. Det är ett tillstånd som berättigar till medicinsk vård, som kallas könskorrigerande behandling; till denna hör psykiatrisk, hormonell, kirurgisk och psykosocial vård. Vanligen önskar personen korrigera den felaktiga kroppen med medicinsk och kirurgisk behandling. Det finns inga officiella uppgifter på antalet t. i Finland, men enligt en arbetsgrupp på Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (Stakes) finns det i landet uppskattningsvis 200-300 t. som skulle ha nytta av att genomgå könskorrigerande kirurgisk behandling. Transkvinnors könsbyte till män är 3-4 gånger vanligare än transmäns könsbyte till kvinnor.

Sedan 1980-t. har man varit medveten om att vården för t:s del är otillräcklig och den juridiska ställningen oklar. Enskilda undersökningar och operationer har gjorts i Finland åtminstone på 1960-70-t. På 1980-t. började Helsingfors universitetscentralsjukhus ge vård åt t. 1995-99 undersöktes på fyra olika sjukhus ca 130 t., och 1988-98 ändrades 87 personsignum. På Tammerfors universitetssjukhus utfördes 1996-99 42 könskorrigerande operationer på sammanlagt 25 patienter.

2003 trädde den året innan stiftade lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet i kraft. Den fastslår att en person som visar upp en medicinsk utredning om att han eller hon varaktigt upplever sig tillhöra det motsatta könet och lever i en könsroll som motsvarar detta, kan personen ifråga hos magistraten ansöka om en ändring i befolkningsdatasystemet. Dessutom förutsätts att personen ifråga är myndig samt att han eller hon har undergått sterilisering eller av annan orsak saknar fortplantningsförmåga.

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdade 2003 en förordning som gäller ordnandet av undersökning och behandling som syftar till könsbyte samt den medicinska utredning som avses i lagen om fastställande av könstillhörighet. Undersökning och behandling som syftar till könsbyte koncentreras till Helsingfors universitetscentralsjukhus och Tammerfors universitetssjukhus, och könskorrigerande kirurgi till enbart Helsingfors universitetscentralsjukhus.

Föreningen Sexuellt likaberättigande SETA grundade 1994 Transtukipiste, en rådgivning för t. och deras anhöriga, samt ger information och konsultation åt myndigheter. Patientföreningen TRASEK (gr. 1984), stöder likaså t. och bistår i bl.a. juridiska och jämlikhetsfrågor.

I Finlands lag används termen t., även om bl.a. SETA föredrar benämningen transpersoner. Det är ett brett paraplybegrepp som främst används i sexualpolitiska sammanhang och kan innefatta personer som inte känner sig hemma i den könstillhörighet som samhället i stort anser att de tillhör. Som transperson räknas ofta t., transvestiter, intersexuella, transgender och dragqueen/king.

Transsexualism bör inte förväxlas med sexuell läggning eller beteende. T. kan vara antingen heterosexuella, bisexuella eller homosexuella. T. kan uppleva sig som tillhörande det motsatta könet redan som barn eller gradvis växa till insikt under tonåren eller först i vuxen ålder. Problem i form av depressioner, självhat, ångest och självmord är vanliga om personen inte får behandling. På grund av samhällsnormen talar många inte om sin transsexuella bakgrund efter avslutad behandling, då fruktan för diskriminering och utanförskap är stor.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, transsexualism
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 30.05.2017 av Import