upphovsrätt

upphovsrätt. Det finns regler om u. i upphovsrättslagen från 1961. Ursprungligen utarbetades lagen i nordiskt samarbete, men under de senaste åren har den europeiska integrationen påverkat lagens innehåll i betydande grad.

Föremålet för u. är ett litterärt eller ett konstnärligt verk. Såsom exempel på sådana verk anges i lagen skönlitterära eller beskrivande framställningar i skrift eller tal, musikaliska eller sceniska verk, filmverk, fotografiska verk eller andra bildkonstverk, alster av byggnadskonst, konsthantverk eller konstindustri. Till de litterära verken räknas också kartor och andra utförda verk av beskrivande art i teckning, grafik eller plastisk form. Dessutom hänförs datorprogram till de litterära verken.

Den som har u. har såsom en utgångspunkt en uteslutande rätt att förfoga över verket. Detta sker genom att exemplar framställs av verket och genom att verket görs tillgängligt för allmänheten i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik.

U. gäller i 70 år efter utgången av upphovsmannens dödsår. När det är fråga om u. till filmverk gäller u. i 70 år efter utgången av dödsåret för den sist avlidne av följande personer: huvudregissören, filmmanusets författare, författaren till dialogen och kompositören till musik som särskilt skapats för filmverket.

Lagen innehåller också bestämmelser om hur u. kan överlåtas till någon annan. Trots att u. överlåts skall upphovsmannen alltid anges på det sätt som god sed kräver. Internationellt sett regleras u. av Bernkonventionen och Världskonventionen om u. Finland har anslutit sig till bägge. Finländska upphovsrättsorganisationer är Kopiosto, Kuvasto och Teosto. (Johan Bärlund)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer), upphovsrätt
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 26.05.2016