arvskifte

arvskifte, delning av avliden persons kvarlåtenskap mellan delägarna i dödsboet. Bestämmelser om arvsskifte ingår i 23 kap. ärvdabalken. Någon tid för arvskifte är inte föreskriven, men varje delägare kan yrka skifte, sedan boutredning förrättats. Arvskifte får dock inte företas mot delägares vilja, förrän bouppteckning skett och boets skulder reglerats. Om den döde varit gift, skall först avvittring äga rum mellan efterlevande make och övriga dödsbodelägare.

Arvskifte skall förrättas på det sätt delägarna kommer överens om. Om någon av delägarna är omyndig eller om någons andel i boet blivit utmätt eller om delägare det annars yrkar, skall skiftet förrättas av en särskild av rätten förordnad skiftesman. Över arvskifte skall upprättas skifteshandling, som underskrivs av delägarna och två vittnen eller av skiftesmannen. Om delägare vill klandra skifte, skall han väcka talan mot övriga delägare inom sex månader från det skiftet förrättats.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
arvskifte
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 18.03.2016