boutredning

boutredning, sammanfattande benämning på de åtgärder som skall vidtas med en död persons bo, tills detta är färdigt att helt avvecklas, t.ex. genom arvskifte. B. omfattar bouppteckning, betalning av den dödes och dödsboets skulder samt verkställighet av legat. Om inte förordnande getts om någon speciell form av dödsboförvaltning, såsom förvaltning av boutredningsman och testamentsexekutor, förvaltas boet av delägarna. Rätten skall på ansökan av dödsbodelägare förordna att boets egendom skall överlämnas till förvaltning av boutredningsman samt utse någon att i sådan egenskap handha förvaltningen. Har någon genom testamente blivit utsedd att såsom testamentsexekutor förvalta boet i stället för arvingarna och de universella testamentstagarna, skall förordnande utfärdas även på dennes ansökan. Sedan dödsboet blivit utrett, äger varje delägare rätt att yrka skifte. Stadganden om b. ingår i 18-22 kap. ärvdabalken.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
boutredning
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 21.04.2016