län

län, tidigare den högsta administrativa enheten inom den allmänna lokalförvaltningen. Antalet län var fram till ingången av 2010 sex. De förvaltades av länsstyrelser med landshövdingar som chefer.

Under medeltiden och vid början av nya tiden var Finland indelat i slottslän, som på 1540-t. var nio till antalet: Kastelholms, Åbo, Raseborgs, Borgå, Viborgs, Nyslotts, Tavastehus, Kumogårds och Korsholms län. Till grund för länsindelningen och den nuvarande regionindelningen ligger 1634 års regeringsform, enligt vilken det i Finland skulle finnas fyra guvernement: Åbo och Björneborgs, Nylands och Tavastehus, Viborgs och Nyslotts samt Österbottens. Utanför denna indelning stod Kexholms län, till vilket även Ingermanland hörde.

Efter freden i Nystad 1721 bildades av de delar av Viborgs och Nyslotts län. som kvarblivit under svenskt välde Kymmenegårds län, vars återstod efter 1743 bildade Savolax län. Efter länsregleringen 1776 fanns sex län: Åbo och Björneborgs, Nylands och Tavastehus, Kymmenegårds, Savolax och Karelens (sederm. Kuopio), Vasa och Uleåborgs län. Av det återförenade Gamla Finland skapades 1812 Viborgs län. Nyland avskildes från Tavastehus 1831, då även S:t Michels län bildades och Kymmenegårds län. upplöstes. Åland, som dittills hade hört till Åbo och Björneborgs län., fick 1920 vidsträckt självstyrelse, men förvaltades, vad rikets allmänna förvaltning beträffar, som ett län. Petsamo utgjorde eget län 1921. Lapplands län avskildes 1938 från Uleåborgs län. Kymmene län bildades 1945 av de delar av det forna Viborgs län som återstod efter vapenstilleståndet 1944. 1960 tillkom två nya län: Mellersta Finlands och Norra Karelens län.

Antalet län, som därmed var uppe i 12 (inkl. Åland), halverades vid en stor länsreform 1997 (se kartserien). Samtidigt överfördes åtskilliga av länens befogenheter och funktioner till landskapsförbunden eller andra statliga myndigheter (landskap). Se även statsskick. Vid ingången av 2010 avskaffades länen och länssstyrelsena (med undantag av Åland där länsförvaltningen kvarstår). Landet indelades i stället i sex regioner med regionförvaltningsverk; Södra Finland, Sydvästra Finland, Östra Finland, Västra och Inre Finland, Norra Finland och Lappland. (Läänihallinto 350 vuotta - Länsförvaltningen 350 år, red. H. Tuominen, 1985; L. Westerlund, Länsförvaltningen: landshövdingarna, regeringsmakten och politiken i Finland åren 1809-1992, 1993)


LAN.jpg

län. Länsindelningen har undergått förändringar i flera repriser sedan slottslänens tid. Ännu på 1980-t. övervägde man att öka länens antal, men i stället skars antalet 1997 ned från elva till fem. Karta: Arttu Paarlahti.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
administration, län, lokalförvaltning
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 29.08.2011
Uppdaterat 20.06.2023