oljeskydd

oljeskydd, sammanfattande benämning på åtgärder till skydd mot skador vid oljeutsläpp eller oljeläckage. O. regleras genom särskild lagstiftning. I fråga om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land gäller landoljeskadelagen av 1974 och dessutom till tillämpliga delar vad som stipuleras i 2003 års räddningslag om det lokala räddningsväsendet, samarbetet mellan räddningsverken, räddningsväsendets beredskap m.m. I fråga om oljeskador förorsakade av fartyg gäller främst fartygsavfallslagen av 1979.

Miljöministeriet svarar för den högsta ledningen och övervakningen vid bekämpningen av oljeskador. Finlands miljöcentral sköter under överinseende av miljöministeriet dels de allmänna arrangemangen både kring oljebekämpning och kring bekämpning av kemikalieskador till sjöss, dels den allmänna utvecklingen av bekämpningsåtgärderna.

När en olje- eller kemikalieskada inträffar på öppen fjärd - eller när situationen annars kräver det - är det Finlands miljöcentral som bestämmer på vilket sätt den ska bekämpas. De regionala miljöcentralerna styr och övervakar arrangemangen kring bekämpningen av de oljeskador som enligt bestämmelserna antingen kommunen eller ägaren till hamnen, industri- eller lageranläggningen eller varvet bär ansvar för. Miljöcentralerna deltar också vid behov i själva bekämpningen. Det lokala räddningsväsendet ska sköta bekämpningen av oljeskador inom sitt eget område och är dessutom skyldigt att ge de myndigheter som bekämpar olje- och kemikalieskador assistans. Det lokala räddningsväsendet skall ha en plan för bekämpning av oljeskador.

De kommunala myndigheterna och verken skall delta i bekämpningen av oljeskador och vid behov ha hand om efterbehandlingen. I Finland inträffar årligen ca 2 000 oljeskador, varav ca 160 rapporteras till jouren på Finlands miljöcentral.

I Finland tillämpas principen "förorenaren betalar". En särskild oljeskyddsfond, som förvaltas av handels- och industriministeriet, grundades 1974. Kostnaderna för bekämpningen av oljeskador ersätts av fonden i de fall där man inte har fått reda på vem som har orsakat skadan eller där förorenaren inte kan ersätta de uppkomna skadorna. Medlen till oljeskyddsfonden tas in genom oljeskyddsavgifter dels för importerad olja, dels för olja som ska transporteras via Finland.

Det första finländska oljebekämpningsfartyget, sjöfartsstyrelsens Hylje, togs i bruk 1981 och var stationerat vid Pansio flottstation i Åbo. Idag har staten 13 oljebekämpningsfartyg stationerade i Kotka, Helsingfors (2), Kyrkslätt, Åbo (3), Mariehamn (2), Björneborg, Vasa, Uleåborg och Nyslott.

Oljeskydd

oljeskydd. Alla oljebekämpningsfartyg som staten äger är kapabla att självständigt samla upp olja. De är försedda med fast borstutrustning för oljeuppsamling. Oljebekämpningsfartyget Halli, sjösatt i Raumo 1987, är stationerat i Åbo och med sina 1 400 ton landets största fartyg för ändamålet. Schildts bildarkiv, H. Ekberg.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011