vittne

vittne. Som v. vid rättegång kan enligt de bevisregler som ingår i Rättegångsbalkens 17 kap. (jfr bevisning) i princip höras alla utom sådana som är eller har varit parter i målet och vissa med dem jämförbara personer. Enligt rättens prövning kan även den som är under 15 år höras som v. Detsamma gäller person som lider av psykisk sjukdom. Republikens president får inte kallas att vittna.

V. är enligt finländsk rätt en person, som är utomstående i fråga om rättegången; han har att muntligen redogöra för sådana omständigheter som han själv har iakttagit och som kan inverka på målets avgörande. Vittnesskyldigheten är en allmän medborgerlig plikt, från vilken endast republikens president är undantagen. Skyldigheten att vittna är dock inskränkt i vissa avseenden, bl.a. beträffande vissa släktingar och andra närstående; likaså har tystnadsplikten för läkare, präster med flera beaktats i lagstiftningen.

Innan v. avger sitt vittnesmål, skall han eller hon i allmänhet avlägga vittnesed eller avge motsvarande försäkran (ed eller försäkran krävs dock inte av den som inte fyllt 15 år eller som är sinnessjuk eller sinnesslö). Ett v. som inför domstol lämnar en osann uppgift eller utan lagligt skäl förtiger en omständighet som hör till saken gör sig skyldig till brottet osann utsaga inför domstol. Till v. betalas ett särskilt vittnesarvode.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
vittnen
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 26.05.2016 av Import