Finska hushållningssällskapet

Finska hushållningssällskapet (FHS, Suomen talousseura), Åbo, gr. 1797, Finlands äldsta fortfarande verksamma sammanslutning. Finska hushållningssällskapet utövade alltifrån sin tillblivelse en betydelsefull verksamhet till förmån för folkupplysningen. Till dess tidigaste och största förtjänster hörde att sprida kunskapen om potatisodlingen och koppympningen samt att grunda landets första bank i Åbo 1806. Sällskapet har gjort en viktig insats särskilt för jordbrukets och dess binäringars utveckling; det tog bl.a. initiativ till inrättandet av Mustiala lantbruksinstitut (landets första), som 1838 inledde sin verksamhet i Tammela och som stod under sällskapets överinseende till 1860.

I takt med att lokala lantbrukssällskap och lantbrukscentraler uppstod, inskränktes Finska hushållningssällskapets verksamhetsområde; det omfattar numera huvudsakligen det svensktalande Åboland. Sällskapets målsättning är att främja lantbruket, höja lantbrukarnas yrkesskicklighet och söka nya utvecklingsmöjligheter för landsbygden. Verksamheten är delvis statsunderstödd. Finska hushållningssällskapet ger i främsta hand individuell rådgivning, men även kurser arrangeras tillsammans med branschens olika undervisningsenheter, främst Naturbruksinstitutet. Rådgivningsområdena är bl.a. växtodling, maskinteknik, ekonomisk företagsplanering, husdjursrådgivning och grönområdesplanering. Medlemsorganisation i Svenska lantbrukssällskapens förbund.

Finska hushållningssällskapet delar sedan 1800 ut medaljer för långvarig och trogen tjänst samt medaljer för medborgerliga förtjänster främst till personer inom lantbruket. Medaljen är Finlands äldsta utmärkelsetecken. (C. Cygnaeus, Finska hushållningssällskapet 1797-1897, 1897; Finska hushållningssällskapet 1797-1947, 1947; L. Westerlund, Hushållnings- och lantbrukssällskapen i Finland åren 1797-1909, 1985; L. Zilliacus, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter I, 2002)

landsbygdscentraler och lantbrukssällskap
 
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
jordbruk, landsbygdsbefolkning, hushållning (ekonomi)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 05.06.2023