Rehbinder, Robert Henrik

Rehbinder, Robert Henrik (f. 15/7 1777 Pemar, d. 8/3 1841 Pburg), ämbetsman, greve 1826. Rehbinder tjänstgjorde från 1797 vid olika ämbetsverk i Stockholm, blev 1805 adjungerad medlem av Åbo hovrätt, som han 1808 företrädde i finska deputationen, och förordnades vid ingången av 1809 att biträda föredraganden för de finska ärendena i S:t Petersburg, Mikael Speranskij. Vid inrättandet av Kommittén för finska ärenden 1811 utsågs han till dess förste sekreterare, och han var efter G.M. Armfelts död 1814 kommitténs ledande personlighet fram till dess upplösning 1826. Från detta år representerade han ensam sitt land inför tronen, från 1834 med titeln ministerstatssekreterare.

Rehbinder arbetade för att befästa Finlands autonoma ställning inom det ryska riket och försvarade den inhemska tjänstemannaelitens maktposition. Han verkade under Alexander I:s tid för ett sammankallande av lantdagen. Vid Nikolaj I:s trontillträde 1825 förmådde han denne att avge en regentförsäkran till Finlands folk. Rehbinder var en lojal undersåte som tjänade sina monarker hos vilka han stod högt i gunst. Han bemödade sig om att bevara lugnet i Finland, så att ryssarna inte skulle få anledning att blanda sig i landets inre angelägenheter.

Rehbinder publicerade 1836 Underdånig berättelse angående storfurstendömet Finlands förvaltning och tillstånd ifrån och med 1826 intill närvarande tid. Hans memoarer, Souvenirs de ma vie, förvaras i manuskript i Riksarkivet. (R. Castrén, Skildringar ur Finlands nyare historia, 1882; A. Halila, Suomen kansanedustuslaitoksen historia 1, 1962; K. Korhonen, Suomen asiain komitea, 1963)

RehbinderRobertHenrik

Rehbinder, Robert Henrik. Tre gator i Helsingfors centrum har uppkallats efter honom: Lilla- och Stora Robertsgatan samt Rehbindervägen. Rysk litografi. Foto: Åbo Akademis Bildsamlingar.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
politik, autonoma tiden, tjänstemän (offentligt anställda), grevar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 17.06.2017