Tredje kanalen

Tredje kanalen, "Kustkanalen", planerat tv-projekt. Svenska Finlands folkting gick i början av 1970-t. in för att skapa en tredje, särskild finlandssvensk, tv-kanal. Projektet väckte dock blandade känslor, kritikerna tyckte att tanken på en finlandssvensk tv-kanal var orealistisk och att en sådan skulle medföra isolering från det finskspråkiga Finland. På det hållet ansåg man att utbudet av svenskspråkiga program borde utökas genom en utbyggnad av de två befintliga tv-kanalerna. Behovet av en tredje kanal uppfattades olika i de skilda regionerna, beroende på befolkningens språkkunskaper och de tekniska förutsättningarna att se sändningar från Sveriges TV respektive Finlands Rundradio (Yle). De s.k. bygdesvenskarna förespråkade T., medan de s.k. kultursvenskarna motsatte sig den. Skiljelinjen mellan kritiker och förespråkare löpte inte mellan de politiska partierna, utan inom dem.

En medborgarkommitté under ledning av riksdagsman Pär Stenbäck samlade 1975 in omkring 67 000 namnteckningar av personer som krävde att staten skulle finansiera en tredje, svenskspråkig, tv- kanal. I slutet av 1970-t. behandlades frågan om svenskspråkiga tv-sändningar i två kommittébetänkanden. Kanslichef Reino Auvinens kommitté, tillsatt av kommunikationsministern, föreslog 1977 att man i första hand borde utreda om det svenska programutbudet kunde utökas inom den dåvarande kanalstrukturen och först i andra hand tänka på en egen kanal. En av statsrådet 1979 tillsatt parlamentarisk radio- och televisionskommitté under ordförandeskap av kanslichef Juhani Perttunen utgick i sitt betänkande från att de existerande kanalerna och enheterna skulle uppfordras att skapa svenskspråkiga programblock på god tittartid och att man först på längre sikt skulle inrätta en separat kanal för svenskspråkiga program.

Debatten om T. avslutades 1983 och utmynnade i en politisk kompromiss som innebar en utbyggnad av de svenskspråkiga programmen inom de två existerande kanalerna, finansierad över statsbudgeten. Drygt tio år senare, då de tekniska förutsättningarna var helt annorlunda, väcktes idén åter till liv. När digitala tv-sändningar infördes i Finland 2001 blev en finlandssvensk tv-kanal verklighet (Finlands svenska television). Se även radio och tv. (J-E. Wiik, Vidgade vyer raserade gränser; finlandssvensk radio & TV i 70 år, 1996)
Aktörer
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finlandssvenskar, tv-kanaler
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 28.10.2011
Uppdaterat 30.05.2017