infektionssjukdomar

infektionssjukdomar, sammanfattande benämning på sjukdomar som orsakas av en mikroorganism (bakterie, virus, svamp, mask eller encelligt djur). I. har på många sätt gripit in i mänsklighetens historia. De utgjorde tidigare den vanligaste dödsorsaken och är det fortfarande i tredje världen, där vanliga dödsorsaker är malaria, diarrésjukdomar, tuberkulos och på senare år HIV- infektion. I tropikerna är också masksjukdomar samt sjukdomar orsakade av encelliga djur andra än malariaplasmodier vanliga.

I samband med krig, katastrofer och hungersnöd har i. alltid varit ett av huvudproblemen. Efter andra världskriget har förekomsten av dödliga i. minskat i de industrialiserade länderna. Detta förklaras av förbättrade hygieniska förhållanden, införande av antibiotikabehandling och genomförande av vaccinationsprogram. Fortfarande utgör emellertid i. ett stort hälsoproblem också i den industrialiserade världen. Infektioner har blivit vanliga som komplikation till nedsatt immunförsvar p.g.a. sjukdom eller behandling av sjukdom. En infektion som man först under senare tid lagt märke till men som sannolikt funnits länge är borrelios (fästingburna sjukdomar). En i. som med stor sannolikhet är ny är aids, som orsakas av humant immunbristvirus (HIV). Infektioner kan ibland vara orsak till andra sjukdomstillstånd än de klassiska i. Magsår beror helt eller delvis på en bakterieinfektion (Helicobacter pylori) i magsäckens slemhinna, och man har spekulerat i att många kroniska inflammatoriska sjukdomar skulle kunna vara orsakade av infektioner.

I Finland föranleddes 1996 ung. 3,5 milj. läkarbesök av en infektion. De vanligaste infektionerna bland den finländska befolkningen är luftvägs-, mag- tarmkanals- och urinvägsinfektioner. Förkylning, svalginfektion, mellanöroninflammation och lunginflammation är de vanligaste luftvägsinfektionerna. Ungefär 70 % av alla barn har haft åtminstone en mellanöroninflammation innan de fyllt 2 år. Antalet lunginflammationer under sådana år när ingen större influensaepidemi rasat uppgår till ca 60 000. Antalet nya fall av tuberkulos har under de senaste åren sjunkit till under 500 per år. Man har uppskattat att det i Finland skulle förekomma flera hundratusentals akuta infektiösa diarrésjukdomar varje år och ett hundratal livsmedels- eller vattenburna epidemier. Urinvägsinfektionernas antal uppgår till ca 270 000 per år. Den vanligaste könssjukdomen är klamydia, av vilken 11 000 fall anmäldes år 2000 (könssjukdomar). Antalet HIV-fall var i Finland länge litet, men ökade 1998, och 2002 hade man i Finland konstaterat 1 477 HIV-smittade, av vilka 359 hade insjuknat i aids. En annan i. som i hög grad förutspås belasta hälsovårdssystemet under de närmaste årtiondena är hepatit C. Till de stora folkhälsoproblemen räknas också sjukhusinfektionerna, vilkas antal har uppskattats till ca 50 000 årligen.

I Finland upprätthålls ett register över de i landet förekommande smittosamma sjukdomarna. Detaljerade bestämmelser för hur dessa sjukdomar skall bekämpas har stadgats i lagen om smittosamma sjukdomar av 1986. Läkare, tandläkare och mikrobiologiska laboratorier är anmälningspliktiga i fråga om 15 allmänfarliga smittosamma sjukdomar och 19 smittosamma sjukdomar. Till de allmänfarliga smittosamma sjukdomarna hör bl.a. hepatit A, kolera, syfilis, difteri, tyfus, paratyfus, mjältbrand, tuberkulos och hjärnhinneinflammation orsakad av meningokocker. Till de smittosamma men inte allmänfarliga sjukdomarna räknas bl.a. hepatit B, hepatit C, HIV, listerios, malaria, påssjuka, gonorré, mässling, rabies och vattenkoppor. Förekomsten av smittofarliga sjukdomar utomlands, speciellt i Finlands grannländer ägnas också stor uppmärksamhet.

Läkemedel som används vid antimikrobiell behandling är antibiotika samt antivirala, antimykotiska och antiparasitära preparat. Antibiotika har vanligen effekt på flertalet stammar av en känslig bakterieart men efter en längre tids användning av läkemedlet uppkommer ofta resistens. Resistens mot antibiotika har småningom blivit ett stort problem. Se även epidemi. (Tom Pettersson)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
infektionssjukdomar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 26.05.2016 av Import